website baarhuisje

Het Berghems baarhuisje

Hard bewijs op nog lossere schroeven (7 nov. 2011)
Werd er door Henk Buijks gesproken over het glasharde bewijs door middel van een kadasterkaart aangetoond,dat het ontbreken van het baarhuisje op de kadasterkaart het bewijs was dat het er nooit had gestaan, Berchs-heem komt met een andere uitleg door middel van een schrijven van de minister van binnenlandse zaken in 1874 aan de Heren gedeputeerde van Noord Brabant. In deze brief van 26 mei 1874 staat letterlijk “……..Intussen is reeds bij de aanvang van de herziening gebleken, dat bedoelde plaatselijke kenmerken soms ontbreken of door onnauwkeurigheid zooveel te wenschen overlaten, dat de gebouwen daardoor niet of niet voldoende zijn aangegeven……”.
Berchs-Heem geeft hiermee  de onbetrouwbaarheid van de kadasterkaarten in de vorige eeuw aan, en dat de bewering van de heren deskundige op los zand berusten.
Op 17 november 2011 krijgt Berchs-heem het besluit niet-aanwijzing gemeentelijk monument. B&W loopt mee met het besluit van de monumentenkamer om het baarhuisje niet als gemeentelijk monument op te nemen.
In het besluit wordt nogmaals de zaak uitgelegd.
Op vrijdag 25 november bel ik naar het  gemeentehuis in Oss omdat ik een afspraak wil maken om de ter inzage gelegde stukken wil inzien. Via via krijg ik de jurist van de gemeente Oss Berno Veldhausz aan de lijn. De relevante stukken lagen wederom weer niet ter inzage, waarop ik hem erop wees dat dit al de tweede keer was, en dat die voor hun allesbepalende stukken ter inzage moesten liggen, en dat onze vraag van 3 maanden geleden nog niet was beantwoord. Ik stelde hem ook de vraag of hij mijn mail met de laatste bevindingen had ontvangen, en dat bevestigde hij, waarop ik vroeg wat hierover zijn mening was. De jurist vertelde mij dat hij niet wist wat hij hierover moest zeggen, ik vertelde hem dat er niet veel meer over was van het glasharde bewijs (kadasterkaart) nu wij  een brief hadden gevonden van de Minister van mei 1874 waarin de onbetrouwbaarheid van de kaarten werd beschreven. De hele zaak baarhuisje is enkel en alleen gekanteld door de foute informatie van de 2 Berchs-Heem leden, en het hele clubje deskundige is hierin meegegaan, met als resultaat een jaren lange strijd van Berchs-Heem tegen de monumentenkamer, die eigenlijk samen moeten werken, en niet tegen elkaar moeten werken.

Jurist Veldhausz  heeft te kennen gegeven dat hij toch nog een besloten vergadering wil beleggen met de monumentenkamer, om zodoende de nieuwe bevindingen toe te lichten. Berchs-Heem wacht even af.

Een feit is voor Berchs-Heem zeker.

Berchs-Heem is in bezit vaneen positief rapport van bouwhistoricus Hein Hundertmark.

Berchs-Heem is in bezit van een positief rapport van Jennemie Stoelhorst van monumentenhuis Brabant.

Berchs-Heem is in bezit van een positief rapport van Frank Haans directeur monumentenadviesbureau Nijmegen.

Berchs-Heem is in bezit van een mail van Henk Buijks naar Lambert van Hintum dat Hij en Hein Hundertmark er van overtuigd zijn dat er hier sprake kan zijn van een baarhuisje.

Berchs-Heem is in bezit van een mail naar de schrijfster van de redengevende omschrijving Jennemie Stoelhorst  van funerair specialist Leon Bok, dat het hier een gangbaar Lijkenhuis betreft uit die tijd 1874, met een soortgelijke huisje in Velp(Arnhem)

En al deze onderzoeken en bevindingen worden door de deskundigen in 1 keer in de prullenbak gegooid door 2 nietszeggende kadasterkaarten die door 2  leden van Berchs-Heem zijn ingediend. Over de waarde van die kadasterkaarten heb ik hierboven al melding gemaakt. Enkel en alleen op deze kaarten is het besluit genomen.

Berchs-Heem betreurt natuurlijk de hele gang van zaken. Berchs-Heem had al vele toezeggingen uit het hele land die wilde bijdragen aan de kosten van restauratie van het baarhuisje, een gemiste kans voor Berghem.
Berchs-Heem heeft nog de weg naar de rechter gevolgd maar de rechter keek enkel en alleen naar de procedure. Die was door de gemeente Oss goed gevolgd waardoor wij de rechtszaak verloren. De rechtbank gaat niet in over de inhoud van de zaak, dat mogen nu de lezers zelf doen.

Lambert van Hintum

———————————————————-
Verder wil ik de lezer van dit artikel niet de letterlijke tekst onthouden die streekkenner Tiny Romme uit Geffen naar mij schreef  naar aanleiding van onze strijd. Het is een stukje kerkgeschiedenis, een zwarte bladzijde in de sociale geschiedenis, een geschiedenis over overheidsbemoeienis op het terrein van gezondheidszorg, een ten onrechte vergeten bladzijde uit de geschiedenis, die bijna weggevaagd was geweest, als niet enkele wakkere leden van Berchs-Heem aan de alarmbel hadden getrokken. Gelukkig hebben jullie de slopers uit Oss kunnen tegenhouden, einde citaat.

Als ik mijn persoonlijk licht laat schijnen op dit verhaal, kom ik tot de volgende conclusie, met niet de bewering dat dit de volle waarheid is,maar uitgaande van hetgeen ik heb gevonden in de archieven: Ik 1870 besluit de gemeente Berghem om een algemeen kerkhof op te richten in de heide groot 9 are.In 1871 is dit kerkhof gereed.Het katholieke kerkhof had al een algemeen kerkhof zoals wordt beschreven in een van de stukken,(slechts een strook grond behorende aan de katholieke).Dus Berghem had 2 algemene kerkhoven,wat overigens niet verboden was.Er kan toen men verplicht werd een algemeen kerkhof op te richten van gemeentezijde een verzoek zijn gedaan aan de kerk,en dat de kerk in verband met de kosten,en de wetenschap er al een te hebben,dit verzoek heeft geweigerd. De gemeente Berghem heeft toen in de heide een kerkhof opgericht,en ook een lijkenhuisje gebouwd.Omdat op het katholieke kerkhof ook een lijkenhuis moest worden gebouwd voor elke begraafplaats, zou het kunnen zijn dat ze een groter formaat hebben gebouwd, wat ook het advies was van de provincie,men mocht samen 1 lijkenhuis gebruiken. Ook zou het nog kunnen dat het baarhuisje verder nog dienst heeft gedaan als verpleegruimte voor mensen met een besmettelijke ziekte, want in een van de stukken antwoord de gemeente op een vraag van de provincie, of Berghem voorzien is van een verpleeghuis: JA. In de stukken van de gemeente van 1874 staat dat er een huisje in de heide aanwezig is,en een jaar later staat, en voorzien van een lijkenhuisje doorgestreept. In 1902 doet de gemeente een grondaankoop van 1.36 are de z.g vorstenhoek dat zal worden gebruikt als algemeen kerkhof,en op 30 mei 1902 vraagt het kerkbestuur vrijstelling van de gemeentelijke belasting voor het hele kerkhof.Overigens is er op dit nieuwe stukje algemeen kerkhof nooit iemand begraven. Bij de ruiming van het oude kerkhof is dit duidelijk te zien op de tekening van de Heidemij. Het lezen van de ‘’wet op de grondbelasting’’, en de daaruit komende herziening heeft voor mij, en ik hoop ook bij andere de zekerheid gegeven dat Berchs-Heem niet voor niets heeft gestreden voor behoud van een erfgoed van onze voorvaderen.