Home |  De vereniging |  Werkgroepen |  Publicaties |  Agenda |  Foto archief |  Beeldbank |  Nieuws |  Links |  Contact | 

Ingezonden (werk-)stukken

Werkstuk PABO studenten

Een aantal PABO studenten schreven in 2007 een werkstuk voor hun studie. Zij bezochten hiervoor de heemkamer van Berchs-Heem

De weg die wij als groep studenten hebben afgelegd om te komen tot ons huidige eindresultaat zullen wij proberen hieronder te beschrijven.

Allereerst heeft ieder van ons op haar eigen stageschool geïnformeerd op welke manier wij een innovatieve bijdrage zouden kunnen leveren voor het onderwijs op het gebied van cultuur. Dit leverde in de eerste instantie twee mogelijkheden op. Namelijk: leerlijnen opzetten voor bewegingsonderwijs in een doorgaande lijn voor de groepen 1 tot en met 8 op basisschool de Tempel in Eindhoven, waar Lara en Mirian als stagiaire werkzaam zijn. De tweede mogelijkheid was het integreren van heemkunde in de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en kunstzinnige oriëntatie. Gezamenlijk hebben wij besloten te kiezen voor het uitwerken van de tweede mogelijkheid omdat wij van mening waren dat dit meer aansloot bij cultuureducatie en omdat dit het meest innovatieve van de twee was. Toen dit uiteindelijk duidelijk was, heeft Maicke overleg gepleegd met de cultuurcoördinator, Jos Vos, over wat de behoefte vanuit de school nu eigenlijk concreet was. Kortom de formulering van de probleemstelling. Om het onderzoek vorm te geven , hebben we gezamenlijk gebrainstormd wat we willen bereiken met ons onderzoek en wat we als uiteindelijke product zouden willen presenteren aan het team op de betreffende basisschool. We zijn vanuit hier verder gegaan met het onderzoeken van de kerndoelen en de leerlijnen. Maicke en Mirian hebben zich hierin verdiept en ook de methodes die op school gebruikt worden uitvoerig doorgenomen en hier onderwerpen uitgehaald waarvan wij dachten dat de heemkundekring ons iets te bieden zou hebben. Tegelijkertijd hebben Carmen en Lara onderzocht en beschreven wat heemkunde nu eigenlijk precies is en wat het eigenlijk voor ons betekent. Deze bevindingen hebben wij met elkaar besproken en gedeeld. We merkten hierbij dat we vooraf allemaal toch wel een bepaalde gedachten hadden bij het begrip heemkunde, maar niet precies wisten wat het nu eigenlijk inhield. Nu we dit eens goed onderzocht hadden en met elkaar hebben afgestemd wat onze bevindingen waren, kwamen we tot de conclusie dat we allemaal een zelfde doel voor ogen hadden, namelijk zorgen dat wij ervoor kunnen zorgen dat we leerkrachten en de leerlingen kunnen enthousiasmeren om zich te verdiepen in heemkunde en wat er allemaal mee kan in het onderwijs.

We zijn vervolgens naar de heemkundekring toegegaan om ons voor te stellen en onze plannen voor te leggen, alsmede ons te informeren wat de heemkundekring nu eigenlijk precies doet en wat zij ons kan bieden. Met deze basis zijn wij verder gegaan met het onderzoeken hoe wij de onderwerpen kunnen koppelen aan de zaakvakken. Hiervoor hebben wij de mijlpalen die beschreven staan in het onderzoeksplan nader uitgewerkt zodat we alle stappen die we nodig hadden om het onderzoek volledig te maken, hebben doorlopen en de mijlpalen ook konden laten beoordelen door Erni van Aerts. We hebben een onderverdeling in taken gemaakt, waaronder het bestuderen van theorie die we ook weer samen hebben besproken. Maicke heeft het contact met de cultuurcoördinator op de school onderhouden en haar op de hoogte gehouden van de vorderingen van ons project en overleg gepleegd met haar over allerlei uiteenlopende vragen. Maicke heeft ook de eerste contacten gelegd met de heemkundekring vanuit de school en ons studentengroepje steeds hiervan op de hoo