Home |  De vereniging |  Werkgroepen |  Publicaties |  Agenda |  Foto archief |  Nieuws |  Links |  Contact | 

Heemkunde is.....

 

In het eerste 't Vagevenster wordt heemkunde als volgt omschreven:

"Heemkunde is de kennis en het onderzoek van de eigen woonomgeving vanuit zoveel mogelijk gezichtspunten. Naar behoefte zet de heemkundige een archeologische, historische, genealogische, of dialectologische bril op om de ruimte waarin hij leeft te bestuderen zoals die nu is en zoals die zich in de tijd heeft ontwikkeld. Deze definitie is zeker niet waterdicht en veronachtzaamt het emotionele aspect dat heemkundebeoefening ook heeft: zelfs de meest wetenschappelijke onderzoeker houdt van zijn "heem", net zoals de amateur die eventueel alleen bijhoudt wat er zoal over zijn woonplaats wordt geschreven of die alleen meedoet aan excursies of lezingen bezoekt."

Wikipedia hanteert onderstaande omschrijving van heemkunde:

"Heemkunde is kennis van en onderzoek naar de eigen leefomgeving. Het gaat vaak om geschiedenis en dialect van een bepaalde woonplaats. Geinteresseerden vormen samen vaak een vereniging (heemkundekring of oudheidkundige vereniging)".

Heemverenigingen en kringen houden zich bezig met de geschiedenis van hun gemeente. Dit kan op vele manieren. Heemkringen publiceren vaak een tijdschrift, beheren lokaal erfgoed en organiseren allerlei ledenactiviteiten. Tegenwoordig zien we ook meer en meer van deze kringen zich vestigen op het internet, al dan niet onder de vorm van een dorpswebsite.

Het mogen duidelijk zijn, Berchs-Heem houdt zich bezig met heden en verleden van het dorp Berghem en zijn directe omgeving.

Doel:

  • Het in brede kring belangstelling wekken voor en het bevorderen van kennis over heemkunde in het algemeen en die van Berghem en zijn directe omgeving in het bijzonder.
  • Het onderzoeken en het bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals onder andere: de geschiedenis, het dialect, het landschap, de bodem en de ruimtelijke ordening.

Taken:

  • We verzamelen algemene geschiedkundige gegevens en documentenonderzoek in diverse archieven.
  • We geven boeken uit en een periodiek 't Vagevenster
  • We verzamelen alles dat betrekking heeft op het dorp Berghem e.o. 
    Van foto's, dia's, (video)films tot bidprentjes, oude dorps- en kadasterkaarten, krantenknipsels, objecten en gebruiksartikelen, krantenberichten en verdere documentatie.
  • We helpen de studerende jeugd bij schoolprojecten over de plaatselijke geschiedenis en heemkundige scripties.
  • We plaatsen gedigitaliseerde foto's, bidprentjes, boeken, documenten en objecten op de Beeldbank-Berghem, voor eenieder op elk moment op elke plaats waar ook ter wereld middels internet in te zien.
  • We organiseren lezingen en excursies.