website activiteiten6

Activiteiten 2011

In 2011 heeft heemkundevereniging Berchs-Heem -buiten de reguliere- de volgende activiteiten gehouden:

(Klik op de rood geaccentueerde tekst voor meer betreffende info)


website baarhuisje

28-11-2011 Afwijzing van het Baarhuisje als gemeentelijk monument

Beste Leden van Berchs-Heem,
Vrij recent heeft het bestuur een brief van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss ontvangen met daarin de afwijzing om het baarhuisje als gemeentelijk monument te benoemen.
Aangezien deze zaak onderwerp van discussie en gesprek is geweest in de laatstgehouden jaarvergadering, publiceren wij de brief met bijlagen via onze website aan onze leden en andere belanghebbende, dit in het kader van openheid van bestuur.
Gelet op de inhoud van de brief met verwijzing naar de bijlagen heeft het bestuur meer tijd nodig om een vervolg standpunt te bepalen.
Zodra het bestuur haar strategie heeft bepaald brengen wij u hiervan op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Gerard van der Linden
Voorzitter


Grafheuvels

08-11-2011 Lezing The spirit of Dowsing goed bezocht

De door Berchs-Heem in de Meerzaal van De Berchplaets georganiseerde lezing over wichelroedelopen en grafheuvels door Stef Freriks uit Nuland was een interessante lezing die door ruim 50 toehoorders bijgewoond werd.
Ook wateraders, aardstralen, bomenenergie en elektro smog meten kwam aan bod.
De wichelroede is een oeroud instrument. We kennen de wichelroede vooral van het zoeken naar water. Het is een stuk gereedschap dat bij uitstek geschikt is om energieën op te sporen, die je met de “gewone” meetinstrumenten niet kunt meten.


111Kasteeltuinen_Arcen

25-09-2011 Rondwandeling kasteeltuinen Arcen

Ga op uitnodiging van Berchs-Heem mee naar de grootste tuinen van Nederland de kasteeltuinen van Arcen, en waan u in vroegere tijden in het eeuwenoud kasteel.
Ontdek de schoonheid van bloemen en planten en schitterende tuinen als het Rosarium, de Oosterse watertuin en het Lommerrijk.
Ook is het mogelijk een workshop ’Valkerij in Kasteeltuinen Arcen’ bij te wonen.


gemeentehuis

10- en 11-09-2011 Open Monumentendag

Ook in Berghem zijn op 10 en 11 september diverse monumenten geopend.
De RK Sint-Willibrorduskerk is een driebeukige neogotische kruisbasiliek, gebouwd in 1900-1903. Het ontwerp is van architect W. Th. van Aalst en is geplaatst tegen de vroeg 16e-eeuwse toren. In 1848 moest het oorspronkelijke middeleeuwse kerkgebouw wijken voor een nieuwe kerk in neogotische stijl. Deze werd echter in 1895 door brand verwoest, waarna in 1900 begonnen werd met de bouw van de huidige kerk. Hierbij werd gebruik gemaakt van de oude middeleeuwse resten; de toren werd verhoogd met een klokkenverdieping en bekroond met een nieuwe spits. De toren is het grootste middeleeuwse bouwwerk binnen de huidige gemeentegrenzen. In de neogotische kerkruimte zijn onder meer een fraai doopvont, heiligenbeelden en preekstoel te zien.
Het gemeentehuis van Berghem is gebouwd in 1930-1931 naar een ontwerp van architect E.L. Janssen. Dit was hard nodig, want het oude achttiende-eeuwse raadhuis was klein en bouwvallig. Het nieuwe gemeentehuis aan de Burgemeester van Erpstraat bood niet alleen onderdak aan het college en de ambtenaren; in 1945 maakte de lagere school een tijdlang gebruik van de benedenruimte. Ook werd er enige tijd een deel van de kleuterschool ondergebracht. In de zestiger jaren werd het gemeentehuis te klein en werd een dependance gebouwd. Eind jaren tachtig kwam er een uitbereiding van het gemeentehuis. Tegenwoordig doet het gebouw geen dienst meer als gemeentehuis. Het is onder andere in gebruik als expositieruimte van de Heemkundevereniging Berchs-Heem en als trouw locatie van de gemeente Oss, waar Berghem sinds 1994 een onderdeel van is. Tijdens de Open Monumentendag is alleen de expositieruimte van Berchs-Heem te bezichtigen.
Het voormalig gemeentehuis is geopend op zaterdag 10 september van 11.00 tot 16.00u. Adres: Burgemeester van Erpstraat 2, Berghem.
De Sint Willibrorduskerk is geopend op zondag 11 september van van 11.00 tot 16.00u. Adres: Sint Willibrordusstraat 40, Berghem.


Jaarvergadering 2

31-03-2011 Leden jaarvergadering Berchs-Heem

Het verslag van de jaarvergadering en de stand van zaken rondom wat door het Berchs-Heem betiteld is ‘het Baarhuisje’
De opkomst van de leden voor de jaarvergadering 2011 was goed. De vergadering werd voor het eerst voorgezeten door de nieuwe voorzitter, Gerard van der Linden. Het jaarverslag en het verslag over de jaaractiviteiten van de secretaris en het kasverslag van de penningmeester, Lambert van Hintum, werden goedgekeurd. Gerard van der Linden gaf middels onderstaande tekst de stand van zake weer t.a.v. het Baarhuisje. Er konden schriftelijk vragen gesteld worden die na de pauze werden beantwoord door het bestuur. Na de pauze werd de film van Berghem van 1963 gedraaid. Met veel enthousiasme werd er naar deze film gekeken. Nog nagenietend van de film ging men voldaan huiswaarts.

Stand van zaken wat door het Berchs-Heem betiteld is het Baarhuisje.
Beste leden van de Heemkundevereniging Berchs-Heem.
Namens het voltallig bestuur richt ik het woord tot u om in een doolhof van meningen en standpunten te proberen, om middels een korte uiteenzetting een stukje verheldering te scheppen, over het gebouwtje nabij de kerk, toen nog koetshuisje genoemd, wat in eerste instantie genomineerd was om te slopen.
Stapsgewijs ga ik per datum, deze zaak in hoofdlijnen aangeven hoe een en ander is verlopen, alsmede de ins en outs van het bestuur waarom zij gemeend heeft zo te moeten handelen en waarom zij gekozen heeft voor de huidige strategie.
Aangezien het voor sommigen van u een gevoelig onderwerp betreft wil ik duidelijk stellen dat ik tijdens mijn uiteenzetting over dit onderwerp geen enkele onderbreking van iemand uit deze zaal verwacht.
6 okt. 2009 De monumentenkamer behandelt het rapport van de heer Henk Buijks van d.d. 11 sept. 2009, waarbij hij concludeert dat het koetshuisje nabij de kerk behouden zou kunnen worden gelet op de ensemblewaarde en de emotionele waarde in Berghem. De monumentencommissie adviseert het pand niet te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.
Hierbij tekenen wij, Berchs-Heem, wel aan, dat de onderzoeker, Henk Buijks, op 11 september 2009 liet weten, dat hij het rapport op twee plaatsen bijgesteld heeft op verzoek van wethouders, en daarin expliciet vermeld heeft dat de monumentale waarde gering is.
8 okt. 2009 Het parochie-bestuur heeft per brief aan Berchs-Heem laten weten dat het genoemde koetshuisje in ieder geval nimmer een baarhuisje is geweest en verzoekt het baarhuisje niet meer als zodanig te vernoemen.
19 nov. 2009 Monumentenkamer.
Aanvullende informatie bouw/cultuurhistorische waarde koetshuis Berghem door Hein Hundertmark: zijn onderzoek toont aan dat het een baarhuisje geweest kan zijn, namelijk delen van de muur stammen uit die bouwtijd.
1 dec. 2009 Mede op grond van de bouwhistorische waarneming van de heer Hein Hundertmark adviseert de meerderheid van de Monumentenkamer commissie tot voordracht en aanwijzing van een gemeentelijk monument.
19 januari 2010 De monumentenkamer heeft naar een gedegen eigen onderzoek haar mening in januari 2010 herzien met een positief meerderheidsadvies aan B&W, vastgesteld in het verslag van 19 januari 2010.
8 februari 2010 Onze leden Bert Akkermans en Gerrit Laurenssen hebben een onderzoek verricht en het bestuur van Berchs-Heem laten weten op basis van kadastergegevens van o.a. 1832 en archieven geconcludeerd dat het huisje gebouwd moet zijn rond 1902;
12 maart 2010 Onderzoek van mevr. Jennemie Stoelhorst.
In een redengevende omschrijving weergegeven en op 10 juni 2010 gepubliceerd, spreekt zij van een Cultuurhistorisch onderzoek en dat het een baarhuisje is dat hoort bij de algemene begraafplaats uit omstreeks 1874.
3 juni 2010 Leon Bok funerair specialist laat weten aan mevr. Jennemie Stoelhorst dat hij zich kan vinden in de omschrijving van het object dat inderdaad als lijkenhuisje (niet baarhuisje) gekwalificeerd dient te worden.
5 juli 2010 Het bestuur van Berchs-Heem bericht, de heren Akkermans en Laurenssen, het rapport van mevr. Jennemie Stoelhorst te respecteren en zeker niet ter discussie te zullen stellen en dat de door hen aangedragen bevindingen in het hun onderzoek onvoldoende overtuigen om anders te doen besluiten. Door met name de data vermeldt in het kadaster van toen die tijd, geven voor het Bestuur van Berchs-Heem onvoldoende zekerheid over gebouwen, schuren of ze er al dan niet stonden. Zelfs in de jaren 1950 tot 1985 waren er nog legio gebouwen die niet geregistreerd waren en heeft het kadaster destijds een inhaal slag toe moeten passen.
6 juli 2010 De monumentenkamer behandelt het rapport van mevr. Jennemie Stoelhorst gepubliceerd op 10 juni 2010 en na enige discussie volgt het advies. 2 leden adviseren positief en 2 leden (waarvan 1 de voorzitter) adviseren negatief om het baarhuisje op de gemeentelijk monumentenlijst te plaatsen.
3 augustus 2010 (12 maart 2010)
Onderzoek van mevr. Jennemie Stoelhorst schrijft in de hernieuwd uitgebrachte Redengevende Omschrijving op 28 juli 2010 gepubliceerd (met dezelfde bezoekdatum van 12 maart 2010) dat het nu om een schuurtje ging.
Met daarin opgenomen de kadastergegevens van 1832 en de verwijzing van archiefgegevens die, voor het bestuur van Berchs-Heem begrippen, wel zeker een opvallend karakter vertonen met een eerder aangeboden onderzoek van de 2 leden van het Berchs-Heem.
De monumentkamer discussieert opnieuw over deze 180 graden gewijzigde Redengevende Omschrijving en zonder enige discussie adviseert zij om het schuurtje niet op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
9 sept. 2010 Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van het Monumentenbureau Nijmegen van 6 januari 2009 over de muur van de heer Mark van Schaijik en de hierin geplaatste opmerking dat het baarhuisje wel degelijk een historische waarde heeft, alsmede en een aantal gevonden militairenkaarten met daarop de toegangspad heeft het bestuur van Bersch-Heem doen besluiten om dit bureau opdracht te geven voor een bouw/cultuur historisch onderzoek, om te komen tot een goed onderbouwde conclusie.
22 oktober 2010 Het rapport van Monumentenbureau Nijmegen is gereed met de conclusie dat het gebouwtje, het in 1874 gebouwde baarhuisje is. Er zijn meerdere feiten aan te dragen voor deze identificatie ten eerste het gebouw zelf, het metselwerk, hiervan is gezien de gehanteerde baksteen en mortel niet jonger dan 1875. Frank Haans de onderzoeker geeft de aanbeveling om het baarhuisje te benoemen tot een gemeentelijk monument.
11 jan. 2011 Het rapport van Frank Haans wordt behandeld door de monumentenkamer en bekritiseert
Samenvattend verslag over dit onderwerp:
Het rapport, opgesteld door het Monumenten Advies Bureau, is uitvoerig besproken.
De monumentencommissie vindt geen nieuwe relevante informatie in het rapport.
Berchs-Heem heeft haar standpunt:”aanwijzing tot monument” nogmaals benadrukt.
De monumentencommissie zal haar eerder uitgebrachte advies niet wijzigen.

28 jan. 2011 Het bestuur van Berchs-Heem heeft een gesprek gehad met wethouder Hendrik Hoeksema, Ditmar van Grinsven en beleidsambtenaar Jos Wingens.
Op aandringen van het bestuur van Berchs-Heem zal er op korte termijn een gesprek plaatsvinden tussen de heren Henk Buijks, Hein Hundertmark van de monumentenkamer en de heer Frank Haans van het Monumenten Advies Bureau Nijmegen om tot een gezamenlijke eindconclusie te komen.
Tevens werd door Berchs-Heem als aanvullend bewijs de wet herzieningen van de grondbelasting 1873-1904 overhandigd.
17 febr. 2011 Overleg tussen de heren Haans, Hundertmark en Buijks over het baarhuisje.
Conclusie
De heer Haans heeft niet alle relevante stukken ontvangen van zijn opdrachtgever, Berchs-Heem. Dit heeft onnodig tot commotie geleid.
Wanneer de heer Haans deze stukken wel zou hebben gehad zou dat zeker tot een andere conclusie hebben geleid in zijn rapportage.
De leden van de monumentenkamer en de heer Haans zijn het met elkaar eens dat het bewuste pand van origine een schuurtje is en dat het onvoldoende monumentale waarde heeft om aangewezen te worden als gemeentelijk monument.
De leden van de monumentenkamer en de heer Haans vinden desondanks dat het schuurtje, dat deels verbonden is met een rijksmonument (de tuinmuur), in enige vorm bewaard zou moeten worden.

3 maart 2011 Berchs-Heem reageert als volgt
Berchs-Heem kan niet instemmen met de inhoud van het verslag waarin wordt vermeld dat ten tijde van de opdracht aan het Monumenten Advies bureau, zij in het bezit is of was van alle relevante stukken waaronder het kaartmateriaal en de bouwhistorische waarneming. Jammer en teleurstellend dat bij dit onderhoud Berchs-Heem niet aanwezig mocht zijn om staande de vergadering de leden hierover uitvoerig te informeren en te kunnen overtuigen.
In het overleg tussen de heren Buijks, Hundertmark en Haans zijn alle relevante stukken die bekend zijn, geïnventariseerd en bekeken.
Het wordt voor Berchs-Heem alleen maar waziger en zij wil duidelijkheid hebben over de volgende vragen:

 1. Waarom moest de heer Buijks zijn rapport d.d. 11-9-2009 op verzoek van de wethouders aanpassen?
  Waarom moest de Redengevende Omschrijving van Jennemie Stoelhorst van 10 juni 2010 worden aangepast en is deze niet meegnomen in het overleg?
  Waarom is het interieur van het baarhuisje niet in dit overleg meegenomen?
  Waarom wordt er in het geheel niet gesproken over de wet Herziening grondbelasting van 1870. Herziening ingaande 1873 en gesloten in 1875 nog voor het bouwen van het baarhuisje.De onbebouwde herziening was pas in 1879. De tweede herziening van bebouwd eigendom was pas in 1897 en dat verklaart ook waarom het baarhuisje toen wel op de schattingskaart voorkwam. Berchs-Heem is het ook niet eens met de twijfels van de deskundige over de locatie van de algemene begraafplaats. In de stukken gevonden bij het BHIC wordt er gesproken van een algemene begraafplaats op de heide. Het perceel naast de pastorale tuin werd het Heieind genoemd, zoals bleek uit het onderzoek van de heren Akkermans en Laurenssen.
  Waarom heeft men destijds de muren van het baarhuisje laten pleisteren en en zijn nagenoeg alle kenmerken van een baarhuisje terug te vinden. Dit spreekt de bevindingen van Hein Hundertmark tegen dat het schuurtje is opgebouwd uit gebruikte materialen, oude bakstenen en ook de mortels zijn goedkopere traditionele mortels vanuit kostenoogpunt dan de duurdere cement.
  Waarom moest de heer Frank Haans zijn conclusie en aanbeveling na dit gesprek volledig aanpassen zodat het rapport afgedaan kan worden als een onmogelijk niets zeggend document.

Het moge u duidelijk zijn dat Berchs-Heem zich distantieert van een aantal aspecten die in dit verslag zijn opgenomen en melden u dat zij de zaak verder zal onderzoeken al dan niet met juridische stappen tot gevolg.
Berchs-Heem heeft niets te verbergen en is alleen maar bezig om een historisch en zeldzaam baarhuisje te bewaren voor het nageslacht en zij heeft er geen enkel belang bij om ook maar iets te verbergen of terug te houden zodat er een onjuiste beslissing wordt genomen
Het bestuur van Berchs-Heem wil lopende de bezwaartermijn tot 3 mei aanstaande het voorlopig hierbij laten. Verder kan zij hierover nog geen uitspraken doen.
Dank voor u aandacht
Gerard van der Linden
Voorzitter Berchs-Heem


fototentoonstelling kende

29- en 30-01-2011 ‘Kende gè d’n dieje nog?’

Op 29 en 30 januari j.l. werden oude foto’s tentoongesteld, waarop een of meerdere onbekende personen staan.
De fotoclub van Berchs-Heem is al enkele jaren zeer actief bezig met het verzamelen en archiveren van oud beeldmateriaal uit Berghem.
Tijdens het laatste weekend van januari werden alleen foto’s tentoongesteld waarop ‘onbekenden’ staan.
Bezoekers van de tentoonstelling werd gevraagd een actieve bijdrage te leveren aan het identificeren van de personen op de foto. Dit verzoek was niet aan dovemans oren gericht.
Vele (oud-) Berghemnaren trokken, met pen in de aanslag, voorbij aan de getoonde prenten en de lege namenlijsten werden ziender ogen voller.
De fotoclub kan, dankzij de massaal toegestroomde bezoekers, een groot aantal blanke regels invullen.
Een sfeerimpressie van de tentoonstelling vind je hier.


vruugercafe1

15-01-2011 Vruugercafé

Voor het opzetten van een praatgroep over vroeger zoeken wij mensen die met ons heel ver terug kunnen en willen gaan in de geschiedenis.
Mensen die kunnen vertellen over bijvoorbeeld het boerenleven van vroeger, het werken aan de maas, oorlogstijd, sport, armoede, werkloosheid, grote gezinnen etc.
Hiervoor is door Berchs-Heem het ‘vruugercafé’ opgezet. Op zaterdagmiddag 15 januari was de eerste bijeenkomst in de heemkamer van het voormalige gemeentehuis van Berghem.
De organisatie is bereid om iedereen die wil meewerken thuis op te halen en uiteraard ook weer terug te brengen. Onder het genot van een consumptie komen de verhalen vanzelf los.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Hoeks. Als u aan huis gebonden bent, maar wel een verhaal te vertellen heeft, kunt u ook bezocht worden door de werkgroep.
vruugercafé heeft hier een eigen fotoalbum


Brabantse Avond

16-01-2011 Brabantse Avond

In De Berchplaets in Berghem wordt zondag vanaf 19.00 uur door Berchs-Heem een Brabantse avond georganiseerd. Troubadour Gert van Boxtel en amusementsgroep ‘Dè vèlt op’ treden op.
Kaarten kosten 7,50 euro en zijn te verkrijgen bij Bloemers drogisterij en via Alwin van Dijk in De Berchplaets.
De brabantse avonden van Berchs-Heem worden druk bezocht. Geniet van een gegarandeerd gezellige avond!
Foto’s van deze gezellige avond vind je hier.