Aanvullende vragen m.b.t. (vergunning) procedure aangebrachte gsm- zendmasten op de kerktoren

Geacht college van burgemeester en wethouders,
Bij brief van 22-04-2020 hebben wij aan uw college vragen gesteld over de (vergunning) procedure m.b.t. de reeds aangebrachte gsm zendmasten monumentale kerktoren aan de St. Willibrordusstraat 40 te Berghem.
In uw reactie middels brief van 07-05-2020 geeft uw college antwoord op onze gestelde vragen, tevens geeft uw
college aan dat inmiddels een vergunning voor het aanbrengen van gsm zendmasten op de monumentale kerktoren aangevraagd- en in behandeling is. 
Bij e-mail van resp. 11-05-2020 en 24-06-2020 aan de teamleider Toezicht en Handhaving BalieBML van de gemeente Oss hebben wij aanvullende vragen gesteld m.b.t. de vergunningsprocedure zaaknummer 720251, beide e-mailberichten zijn als ontvangen bevestigd namens de gemeente Oss.
Op deze e-mailberichten van 11-05-2020 en 24-06-2020 met gestelde aanvullende vragen hebben wij geen enkele reactie ontvangen. Derhalve stellen wij deze aanvullende vragen middels deze brief aan uw college en wel als volgt:

(Foto: Bert Akkermans)